Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van B-Lincked, webshop in handgemaakte producten.


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van
 B-LIncked. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de
 internetsite van B-LIncked, www.b-lincked.com. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de
 leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. B-Lincked behoudt zich het
 recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of
 specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door B-Lincked erkend.

1.4 B-Lincked  garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de
 overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 B-Lincked  benadrukt dat de koopwaar allemaal met de hand gemaakt is, en daarmee uniek. Wij benadrukken dat dit betekent dat het voor kan komen dat een artikel niet perfect is afgewerkt.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal B-Lincked 
 bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk 
is (doordat het bestelde niet op voorraad is of
 niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling 
kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de
 consument binnen 1 maand na
 plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de 
bestelling zonder kosten en zonder ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van B-Lincked  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan
 zodra de door B-Lincked  geleverde zaken een keer aan de afnemer
 zijn aangeboden.
Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende 
de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de
 genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 Bij verzending streven we er naar om de bestelling zo spoedig mogelijk te versturen. B-Lincked  is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending via de post. Tegen een meerprijs kunt u dit risico verzekeren. Mocht u dit wensen neem dan even contact met ons op.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij
 wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor
 de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW.

3.4 Op afspraken met bedrijven mogen nooit kortingscodes worden verzilverd. Dit geldt voor samengestelde pakketten voor bedrijven maar ook voor kraamhuur en advertenties.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht / retouren

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de 
Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een
 deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen
 zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het
 moment dat de bestelde zaken zijn geleverd. Indien de afnemer na afloop 
van deze termijn de geleverde zaken niet aan B-Lincked  heeft teruggezonden, 
is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot 
terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering
 schriftelijk melding te maken bij B-Lincked . De afnemer dient te bewijzen dat
 de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van
 een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te
 geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende
 documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn
 gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht 
op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in 
de vorige zin,draagt B-Lincked  er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede
 ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de 
berekende verzendkosten (verzendkosten alleen indien dit de gehele
 bestelling betreft) aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden 
van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft 
slechts betrekking op de geleverde zaken.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

* diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 werkdagen

* goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

* goederen die speciaal zijn samengesteld of vervaardigd, bijvoorbeeld een verrassingspakket of maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne (bv oorbellen) of die snel kunnen bederven of verouderen

* indien de klant laat verzenden via pakketpost, kunnen de verzendkosten nooit worden terugbetaald indien het pakket retour komt omdat het niet is aangenomen. Wil de klant de zending nogmaals laten verzenden zullen altijd de werkelijke kosten eerst moeten worden voldaan. Wil de klant de retour gekomen bestelling annuleren, zullen eerst de werkelijk gemaakte verzendkosten van het retour te betalen bedrag in mindering worden gebracht.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij B-Lincked , dan worden uw gegevens 
opgenomen in het klantenbestand van B-Lincked . B-Lincked  houdt zich aan de
 Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
Zie onze Privacy Policy.

5.2 B-Lincked respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en 
draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 B-Lincked  maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst.
 Elke mailing bevat instructies om uw gegevens van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 B-Lincked  garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de
 eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door 
partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat
 daarmede in voor de garantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van B-Lincked  komt overeen met de
 fabrieksgarantietermijn. B-Lincked  is echter nimmer verantwoordelijk voor
 de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing 
door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de
 toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te
 controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of 
incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending
aan B-Lincked) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan B-Lincked .
 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen 
uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan B-Lincked  schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de
 originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie)
en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke,
 beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of
 doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot
 reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door B-Lincked  gegrond worden bevonden, zal
 B-Lincked  naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de
 afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien
verstande dat de aansprakelijkheid van B-Lincked  en mitsdien het bedrag der 
schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der
betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van B-Lincked  voor enige andere
 vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende
 schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade 
of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens B-Lincked  in
gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of
bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de
 geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen
van B-Lincked  en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
 D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van 
voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien
van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt
 B-Lincked  zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen
 na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden B-Lincked  slechts nadat deze
 uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van B-Lincked gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 B-Lincked  kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer
 had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht,
indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen B-Lincked  en een klant komt tot stand nadat een 
bestelling door B-Lincked  op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 B-Lincked behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen
 bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van B-Lincked gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 B-Lincked  is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van B-Lincked alsmede van hulppersonen, ziekte, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 B-Lincked  behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is B-Lincked  gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien B-Lincked  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10.5 Indien de vervoerder de zending kwijt raakt en B-Lincked  kan aantonen dat het is verzonden, vergoeden we u wat de vervoerder aan ons vergoed. Uiteraard geldt dit niet indien u verzekerd laat verzenden, dan vergoed B-Lincked u het hele bedrag van uw bestelling.

11. Aansprakelijkheid

11.1 B-Lincked is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking, neem contact met ons op en/of raadpleeg onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor druk- en of typefouten, waardoor onopzettelijk een verkeerde prijs is weergegeven. Prijswijzigingen voorbehouden. B-Lincked  is niet aansprakelijk voor letsel, dat is ontstaan door verkeerd en/of onredelijk gebruik van de artikelen. We zijn niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik zoals te heet wassen en drogen etc.

12. Overig
Alle artikelen van B-Lincked  worden in beperkte oplage gemaakt waardoor u verzekerd bent van een uniek product. Onze producten worden met veel zorg en liefde met de hand gemaakt; daarom is de afwerking anders dan bij fabricage. Er kunnen zich onvolkomenheden of imperfecties voordoen, dit is inherent aan de aard van het product.

Over ons

Levertijd

Omdat alle artikelen bij B-Lincked met de hand worden gemaakt, kunnen we helaas net garanderen "vandaag besteld - morgen in huis". Alle producten worden met zorg en liefde gemaakt, en dat heeft wat tijd nodig! Maar wat is nu leuker dan het wachten op zo'n leuk, persoonljk cadeautje ,,,

Alle bedragen zijn inclusief BTW - Powered by CCV Shop webwinkel beginnen

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.